بیوریتم چیست ؟

ثبت دوره هایبیماری و سکته قلبی و توهمات بیماران خود, متوجه شد که چرخه یا سیکل تکرار اوج ونزول انرژی فیزیکی و جسمی افراد هر 23 روز یکبار تکرار می شود و چرخه شارژ و دشارژانرژی احساسی افراد, هر 28 روز یکبار تکرار می شود .
همزمان با او و بدوناطلاع وی, در برلین هم دکتر ویلهلم فلیس , پزشک و دوست نزدیک روانشناس بزرگ زیگموندفروید, این چرخه های 23 و 28 روزه را با فروید در میان گذاشت که ضمن تایید, نظریهوی روی افراد مختلفی آزمایش شد . بعد از آنها فردی به نام پروفسور آلفرد تلتچه کهاستاد علوم مهندسی بود, متوجه شد که قدرت استدلال و توانایی ذهنی شاگردانش همیشهیکسان نیست و از یک سیکل 33 روزه تبعیت می کند. این دوره ها نه تنها در موردشاگردان ضعیف و متوسط اتفاق می افتاد بلکه در مورد دانشجویان قوی و مستعد هم همیناتفاق رخ می دهد و هوش و هوشیاری آنها نیز یک الگوی ریتمیک 33 روزه را دنبال می کرد . به عبارت دیگر, قابلیت افراد برای جذب و تفسیر ایده های جدید و توانمندی های ذهنیآنها, در یک سیکل 33 روزه تکرار می شود.بعد از کشف این پدیده در جسم وروح و ذهن انسان, تحقیقات زیادی در آلمان, ژاپن و ایالات متحده صورت گرفته که نتایجآن در مقالات علمی متعددی درج و اثبات شده است.

از طرف دیگر هم بایدیادآوری شود که نظریه شارژ و دشارژ متناوب باتری های انرژی درون روح و جسم یک نظریهجدید نیست و از زمان های بسیار دور پر و خالی شدن متناوب و دوره های انرژی طبیعت یکامر بدیهی و جا افتاده محسوب می شود. نظریه ئین و یانگ در فلسفه های چینی و ژاپنینیز به روشنی بیانگر وجود همین پدیده است. بیوریتم فقط شکل ریاضی شده و قانونمنداین پدیده است.
بیوریتم دانش شناخت ریتمهای بدن انسان است.تئوری بیوریتم چنین می گوید
:
بدن شمادارای چهار ریتم و سیکل اصلی است که عبارتند از:دوره عاطفی,عقلانی,فیزیکال وشهودی. هر دوره مدت زمان خاصی طول می کشد و در طول زندگی شما به صورت پریودیک ادامهمی یابد. اگر هر دوره را به صورت تابعی از زمان رسم کنیم توابع سینوسی شکلی خواهندشد که در طول یک پریود نقطه پیک مثبت و منفی خواهند داشت.
تفاوت بین ریتم بدنانسانها به دلیل تاریخ تولد آنهاست. یعنی هنگامی که شما متولد شدید به دلیل عواملیهمه چهار ریتم بالا از نقطه خاصی حرکت خود را آغاز کردند و با گذشت سالها به دلیلتفاوت در زمان پریود ریتمها , منحنیهای بیوریتم با یکدیگر تداخل پیداکردند.


دوره ها به صورت زیر تعریف می شوند:


دورهفیزیکال:


که بیشتر در مردان غالب است 23 روز طول می کشد و تواناییهایاین دوره عبارتند از: قدرت, طاقت, ایمنی نسبت به بیماری , توانایی , هماهنگی چشم ودست و مقاومت نسبت به درد. این دوره بر جنبه های فیزیکی بدن تاثیر می گذارد. دردوره مثبت این سیکل شما در بهترین وضعیت هستید و از نظر فیزیکی در موضوعاتی که ازلحاظ قدرت و تحمل نیاز به کار دارند موفق هستید.در ریتم پایینی دوره فیزیکال شماانرژی کمتری دارید و کمتر احساس سر حال بودن می کنید.دورهعاطفی:


این سیکل در خانمها غالب است و 28 روز طول می کشد. این سیل تنظیمکننده هیجانات , احساسات, خلق, فانتزی ها, مزاج, عواطف , خلاقیت و واکنشهاست. تواناییهای این دوره ثبات وضعیت روانی و خلق است.در طی مثبت این سیکل شما احساسخلاق بودن , گرم و صمیمانه بودن می کنید و در روابطتان بازتر هستید در طی دوره منفیبیشتر تمایل به گوشه گیری دارید همکاری کمتری دارید و ممکن است خیلی تحریک پذیر ومنفی باشید.دوره عقلانی:


این دوره که 33 روز طول می کشدتنظیم کننده هوش, منطق, واکنشهای ذهنی_روانی, آگاهی , تصمیم گیری , قضاوت , قدرت , استدلال و حافظه است. به طور خلاصه تواناییهای دوره , توانایی برای یادگیری, حافظه, تفکر تحلیلی منطقی و تصمیم گیری است. در دوره مثبت به نظر می رسد که حداکثرپاسخگویی عقلانی را داشته باشید شما در پذیرش و فهم عقاید جدید فرضیه ها و روشهاباز هستید. در دوره منفی مشکل در گرفتن فرضیات و عقاید جدید وجوددارد.دوره شهودی:


که 38 روز طول می کشد و تواناییهای ایندوره غرایز و درک ناخودآگاه است. تواناییهای روحانی معنوی در این دورهبالاست.
اطلاع از بیوریتم بدنتان به غیر از سرگرمی به شما کمک می کند تامثلا هنگامی که در قسمت منفی دوره عقلانی قرار دارید از تصمیم گیری های جدیبپرهیزید و یا وقتی که در دوره مثبت فیزیکی قرار دارید به کارهای عقب افتاده خودرسیدگی کنید.
بدن انسان یک سری سیکلهای طبیعیدارد که چهار سیکل اصلی آن توضیح داده شد. زمان تناوب این سیکلها متفاوت استبنابراین طبیعی است که با گذشت زمان, سیکلها با هم تداخل پیدا میکنند مثلا زمانی کهشما در قسمت مثبت فیزیکال قرار دارید ممکن است منحنی دوره عقلانی در قسمت منفی قرارداشته باشد و الی آخر ....... اما وقتی کلمه تداخل ریتمها در بیوریتم به کار بردهمی شود منظور آن است که زمان تناوب دو و یا چند ریتم بر هم منطبق شدهاست.عقلانی:


از تداخل دو دوره عاطفی و هوشی (احتمالا منظور از دوره هوشیهمان دوره عقلانی است و یا اینکه یکی از دوره های فرعی می باشد) ایجاد می شود ازالحاق این دو دوره توانایی برای دنبال کردن ارزشها بدست میآید.شور:


تداخل دو دوره فیزیکی و عاطفی .نیرویی که اینها را به هم ملحقمی کند قوی است از این دوره توانایی برای عمل به دست می آید.تسلط:


ازالحاق دو دوره فیزیکی و هوشی بدست می آید در حالیکه انرژی اولیه را برای چیزها تعهدمیکند, تسلط قدرت تکمیل آن را میدهد.
لازم به ذکر است که وقتی ریتمها با همتداخل پیدا می کنند این به این معناست که قسمتهای منفی آنها هم بر یکدیگر منطبق شدهاست, به چنین روزهایی که قسمتهای منفی بر هم منطبق می شوند روزهای بحرانی میگویند

/ 0 نظر / 391 بازدید